پارکینگ چند مرحله ای (Multi-Level)

پارکینگ جکی (Double)
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷
میزگردان خودرو (Car Rotating Table)
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

منظور از پارکینگ های چند مرحله ای پارکینگ هایی است که خودرو را از ورودی مورد نظر شما تحویل گرفته و پس طی مسیر (در صورت نیاز همراه با دوران صفر تا ۲۷۰ درجه) در جای مورد نظر بصورت عرضی و یا طولی پارک می کند.

پارکینگ چند مرحله ای معمولا در ۵ طبقه (یا کمتر) و زیر بنای ۳۳ متر (یا بیشتر) ساخته میشود. استاندارد سقف این نوع پارکینگ ها کوتاه تر از سقف ساختمان های معمولی است.

بنابراین امکان ساخت مجتمع های پارکینگی در ارتفاع کمتر نسبت به پارکینگ های معمولی وجود دارد .

نوع عمودی

نوع ماشین

(M)

ماشین هایی با انداره کوچک

(LA)

ماشین هایی با اندازه متوسط

(LB)

ماشین هایی با اندازه متوسط

(LL)

ماشین هایی با اندازه بزرگ

تعداد خودرو

۴ خودرو

اندازه

(mm)

ارتفاع

۱۰/۸۰۰

۱۱/۲۰۰

۱۱/۶۵۰

۱۲/۱۰۰

عرض

۲/۸۹۵

۲/۸۹۵

۲/۹۵۵

۳/۰۵۵

پایین ترین سرعت در راستای عمودی

۱۲٫۵ m/min

سرعت جابجایی

۳۰ m/min

منبع برق

زمان بندی ۳ گانه AC 220V/200V 60 HZ/50HZ

نوع افقی

نوع ماشین

(M)

ماشین هایی با انداره کوچک

(LA)

ماشین هایی با اندازه متوسط

(LB)

ماشین هایی با اندازه متوسط

(LL)

ماشین هایی با اندازه بزرگ

تعداد خودرو

۴ خودرو

اندازه

(mm)

ارتفاع

۵/۵۰۰

۶/۷۰۰

۵/۹۵۰

۶/۲۰۰

عرض

۵/۵۹۵

۵/۵۹۵

۵/۷۰۵

۸/۹۰۵

پایین ترین سرعت در راستای عمودی

۱۲٫۵ m/min

سرعت جابجایی

۳۰ m/min

منبع برق

زمان بندی ۳ گانه AC 220V/200V 60 HZ/50HZ

مشاوره رایگان